leksikon

Leksikon


ARBEJDSGLÆDE: hvordan skaber og opretholder vi den?

Storm fokuserer på de stressvidenskabelige forudsætninger for at arbejdsglæde overhovedet kan opstå og hvordan vi opretholder den. Hvordan lykkes vi? Med fokus på de neurologiske spilleregler og konstruktive fortællinger, tager Storm fat om det vi rent faktisk selv kan gøre noget ved for at skabe markante forbedringer i arbejdsglæde. Hvad kan vi selv gøre for at skabe den arbejdsro, som er afgørende både for vores arbejdsglæde, TRIVSEL og PRÆSTATION. Både i forhold til organisationen, ledelsen og den enkelte medarbejder. Eksemplerne er praksisnære og direkte anvendelige.

PRÆSTATION: Den sunde præstationsevne

Det der gør præstationen sund er langtidsholdbarheden, evnen til at præstere dag efter dag, år efter år. I sine foredrag og kurser har Storm altid udgangspunkt i de stressvidenskabelige betingelser for nærvær, koncentration og restitution. Hvordan behandler vi hjernen og vores organisme bedst muligt, så vi ikke overbelastes for meget, men i stedet kan yde den daglige indsats, veloplagte og fokuserede. Det handler om travlhedens kunst og videnskaben bag at have korrekt travl. Det handler i høj grad om at kunne navigere og regulere i forstyrrelserne, bruge kræfterne rigtigt, og udnytte en række genveje til en neurologisk optimal EFFEKTIVISERING. Den sunde præstation er særligt interessant i et specialiseret videnssamfund, hvor det virkeligt kan betale sig at prioritere det mentale velbefindende.

ROBUSTHED: Hvordan bliver vi robuste på den gode måde

Et godt og vigtigt ord, der er kommet på mode, og af visse bruges som undskyldning for urimeligt belastende arbejdsforhold; hvilket har fået mange til at vende sig mod ordet. Og det er uhensigtsmæssigt. For sandheden er at vor tids uhørt mange forstyrrelser og generelt vanskelige vilkår gør robusthed til en afgørende egenskab for det moderne menneske, privat såvel som i arbejdslivet. Og det er muligt at være robust på den gode måde, dvs: Smidig, stærk og balanceret, i modsætning til den dårlige måde: Kynisk, egoistisk og afstumpet. Storm har løsningsorienteret fokus på robusthed som en egenskab der kan opøves og trænes. Der gives konkrete og stressvidenskabeligt holdbare bud hvordan kommer vi i mental topform og hvordan vi begrænser forstyrrelsernes belastning.

SUNDHED: Mentale hovednøgler og genveje

Sundhed er et stort ord, og et godt helbred er afgørende for stort set alt, der har med menneskelig trivsel og funktionsduelighed at gøre. Og alligevel er der plads til forbedring på de danske arbejdspladser. Og det til trods for at vi har en kolossal viden om kost, søvn og motion som områder for sundhed. I Storms foredrag gør han gældende at den mentale sundhed er afgørende for vores evne til sunde vaner med kost søvn og motion, og åbner op for stress som sundhedens fjerde dimension, og en (hemmelig) genvej til den eftertragtede sundhed og de mange fordele.

FORANDRINGSPARATHED: Hvilke forandringer og hvordan bliver vi parate?

Verden er i forandring, og kravene om forandringsparathed har aldrig været større. Ligesom med ROBUSTHED er der nogle neurologiske spilleregler for hvordan og hvor meget man kan klare forandringer. Storms koncept handler om at udnytte disse regler til at navigere mest hensigtsmæssigt. At bibringe tilhørerne en grundlæggende forståelse for at håndtere og prioritere. Forandringer er i sagens natur forstyrrende og belastende, og det er derfor særligt vigtigt at både ledere og medarbejdere besidder basale kundskaber så kræfterne bruges bedst muligt. Alle bør ruste sig til fremtidens forandringer.

TRIVSEL: Det handler om funktionsduelighed og om at kunne gå glad hjem fra arbejde

Trivsel er vel vor tids mest brugte nøgleord for det eftertragtede arbejdsmiljø. Alle kan blive enige om at trivsel er godt, men hvad vil godt sige og hvordan opnår vi det? Mistrivsel handler om ubalance, overbelastning og forstyrrelser af enhver slags; og således åbner sig opskriften på trivsel. Trivsel defineret helt nøgternt som funktionsduelighed. Evnen til med ARBEJDSGLÆDE og PRÆSTATIONSevne at kunne varetage de forskellige funktioner på arbejdet og i fritiden. Stresskundskaben byder igen ind med genveje og hovednøgler til trivsel, for der er igen videnskabelige og neurologiske man kan kende og bidrage konstruktivt til egen og omgivelsernes trivsel. Disse genveje har Storm specialiseret sig i at gøre tilgængelige og brugbare i dagligdagen.

VINDERMENTALITET: Det konstruktive tankesæt

I forhold til stressbehandling er vindermentalitet et af Storms mest effektive redskaber. Det handler ikke så meget om at tro man altid vinder, men om evnen til at se og dyrke de mange små og store sejre. Alt for mange, uanset hvor stressramte de er, har voldsomt fokus på frustrationer, nederlag og selvbebrejdelser, men ignorerer nærmest fuldstændigt sejrene og bedrifterne. Der er utrolige gevinster at hente i arbejdet med tankegangen, måden at tænke om og tale til sig selv, og det er afgørende for enhver sund PRÆSTATION eller KONKURRENCEDYGTIGhed
Vindermentalitet handler om at tilegne sig og regelmæssigt anvende et konstruktivt tankesæt, med fokus på at erkende sejrene, og navnlig at vinde i det lange løb
Stressnavigatøren jager især to ting: overflødige forstyrrelser, som skal nedbringes, og sejre, som skal dyrkes.

WORK-LIFE BALANCE: Forudsætningerne er grundlæggende stresskundskab

Med den pressede moderne livsstil bliver work-life balancen både særdeles attraktiv og vanskelig at opnå. Igen giver stressvidenskaben og de neurologiske spilleregler den mest direkte og effektive kundskab til at finde bedst mulig balance og tage sine forholdsregler. Eftersom Storms tilgang er baseret på Stressnavigation som koncept og ikke system, kan og skal ideerne, teknikkerne og metoderne tilpasses den enkelte. Det er ikke fx 7 faste trin som i et system, men derimod et helheds koncept, der tager højde for at alle forstyrrelser og belastninger koster, om de kommer inde eller udefra, på arbejde eller hjemme. Grundforudsætningen for at finde en levedygtig work-life balance, er at kende spillereglerne, belastningerne og mekanismerne der får vægtskålen til at tippe. Storm er specialiseret i stresskundskab og i at formidle de regler på en praktisk, jordnær og konstruktiv måde, til gavn for mange.

EFFEKTIVISERING

I årtier har vi effektiviseret arbejdslivet voldsomt. Men Storms banebrydende påstand er, at vi på mange måder har gjort det forkert. Der er simpelthen ikke taget højde for udviklingen og det faktum at vi nu lever i et højspecialiseret videnssamfund hvor hjernens trivsel er altafgørende; vi har ikke taget behørigt hensyn menneskelige nervesystem og især til de mange ’usynlige’ belastninger. Den gode nyhed er, at der er rigelig plads til forbedringer. Der foregår et voldsomt ressourcespild af menneskelige kræfter og opmærksomhed, som kan og bør spares væk for at give plads til fokusering på selve arbejdsopgaven og den vigtige restitution. Bekymringer, ærgrelser, forstyrrelser og en hel verden af mental spild, kan i stor stil effektiviseres væk, hvis vi først tager opgaven alvorligt og følger de neurologiske spilleregler for menneskelig funktionsduelighed. Stressøkonomisk Effektivisering bliver det nye og forbedrede LEAN.

KONKURRENCEDYGTIG

Konkurrencesamfundet beskyldes for meget ondt i forhold til dårligt arbejdsmiljø, men kendsgerningen er at der er en kraftig konkurrence på de fleste arbejdspladser og blandt de fleste virksomheder. Og hvis man ikke er konkurrencedygtig, går virksomheden ned og arbejdspladser mistes. Derfor giver det god mening at beskæftige sig konstruktivt med evnen til at konkurrere på den gode måde, det vil sige på en måde der er forenelig med sund PRÆSTATION, EFFEKTIVISERING og TRIVSEL. Konkurrencedygtighed vil især i dag handle om tilpasningsevnen, altså hvordan tilpasser vi vores måde at arbejde på og vores biologiske vilkår til de krav der stilles. Stressnavigatøren vil have store konkurrencefordele fordi han/hun langt mere kvalificeret vil kunne tilpasse sig på en neurologisk korrekt måde, og derfor præstere sundt, restituere, og derfor vinde på den lange bane. Konkurrencementaliteten er en meget kraftfuld, men også uomgængelig størrelse. Derfor bør vi omgå den stressvidenskabeligt klogt, hvis det ikke skal give bagslag med nedsat præstationsevne sygemeldinger og udbrændthed. Konkurrence er kun godt, hvis vi konkurrerer godt, dvs korrekt.

KREATIVITET & NYTÆNKNING: Åbenhed og nysgerrighed, (fra godt til fremragende)

På de fleste arbejdspladser er kreativitet og nytænkning værdifuldt, og på mange er det afgørende. Hvad kan vi selv gøre for at skabe de bedste vækstbetingelser? Rigtigt meget! Både i forhold til ledelse, arbejdskultur og den enkelte. Stressvidenskaben er ikke kun anvendelig, når dårlig trivsel skal løftes til middelmådigt, men ligeså meget når gode forhold skal løftes til bedre. Kun hvis sindet er stærkt og sundt og bliver brugt korrekt, kan vi vedvarende opretholde den nysgerrighed og åbenhed som er afgørende for egentlig kreativitet og nytænkning. Og ikke mindst evnen til længere tids fokuseret arbejdsindsats, som er afgørende for virkeliggørelse af ideerne og de store frembringelser. Præcis samme vilkår som gælder indlæring og tilegnelse af nye færdigheder.
Storms målrettede tilgang gennem konceptet stressnavigation, med no-nonsense fokus på eliminering af mentalt spild og forstyrrelser, og dyrkelse af den konstruktive vindermentalitet, er velegnet for dig der ønsker at optimere virksomheden fra god til fremragende. Og samme investering i mental sundhed vil i øvrigt være en effektiv forebyggelse mod mistrivsel og sygemeldinger, og den bedste Fremtidssikring.
Det er muligt, om end vanskeligt, at skabe en mentalt sund arbejdskultur. Men heldigvis er det den samme vej man skal gå, såvel for at begrænse mistrivsel og sygefravær, som for at skabe sund præstationsevne og langvarig præstationsevne. Og der er gevinster hele vejen igennem, hvis man har øje for det.
Sagt på en anden måde: Kreativitet og nytænkning kræver psykisk overskud og psykisk overskud, er noget man målrettet og konkret kan gøre noget for at tilvejebringe, både på individuelt, ledelsesmæssigt og organisatorisk niveau. Stressnavigation er et effektivt koncept til netop dette formål.

FREMTIDSSIKRING: bedste beskyttelse mod disruption mm.

Med verden i en rivende udvikling som aldrig før set, er mange virksomheder og organisationer under pres fra forandringer og forstyrrelser; en masse ukendte størrelser er på vej, og det bedste vi kan gøre for at sikre os er ved at bygge på velkendt klippegrund og satse på styrkepositioner som vi kender, og med sikkerhed ved vil hjælpe os mod forstyrrelser. Det handler om evnen til at være skarp, opmærksom, fokuseret, følelsesreguleret, modstandsdygtig, kreativ konstruktiv osv. Det handler om en god mental grundform, en smidig tankegang, og en stærk arbejdskultur.
Hvis vi skal i kamp mod ukendte fjender, er det med sikkerhed bedre at være i form, stærk, smidig, hurtig og dygtig.

GODE VANER: Hovedvejen til sund livsstil og bæredygtig arbejdskultur

Med gode vaner kommer man længst, både privat og i arbejdslivet; men hvordan opbygger og vedligeholder vi de vigtigste vaner? Nemlig vanerne omkring mental sundhed, og hvordan vi regulerer og håndterer belastninger og forstyrrelser, hvordan vi bruger vores kræfter klogest. De vigtigste vaner er samtidig de vanskeligste og mest tabubelagte fordi de har med mental sundhed at gøre; og rører dermed dels ved vores urfrygt for at være svage som gør det ekstremt følsomt, dels fordi de berører den ’usynlige’ verden af tanker og følelser, som i sig selv er meget uhåndgribelig.
Storm trækker i sine foredrag og kurser på den videnskabelige erfaring med stressbehandling, hvor det altovervejende handler om at ændre og styrke vanerne, både de indre og ydre, bla ved at støtte bestemte dele af hjernen, ved at arbejde med fortællingen og tankegangen (narrativt og kognitivt); og selvfølgelig ved at se på hvilke ydre forhold der kan og skal ændres og forbedres.

BÆREDYGTIG ARBEJDS- og LEDELSESKULTUR: Videnskabelig og etisk holdbarhed

Med kultur mener Storm forbindelsen som opdyrkes mellem idealer, dyder/evner, og skikke/praksis. Og Storm arbejder med at styrke den forbindelse i kraft af koncepterne omkring Stressnavigation. Støttet af koncepterne omkring Heroisk Lederskab og Tillidskultur. Og med bæredygtig menes der overlevelsesdygtig i den forstand at kulturen både er konkurrencedygtig og langtidsholdbar i den forstand at måden, som både medarbejdere og ledelse arbejder på, er i overensstemmelse med de neurologiske spilleregler for SUND PRÆSTATION. Tilgangen tager højde for at vi lever i et specialiseret videnssamfund, hvor der er et heldigt sammenfald mellem den enkeltes mentale og sociale trivsel på den ene side, og på den anden side den præstationsevne som konkurrencedygtigheden er gjort af. Det kan betale sig at behandle folk korrekt.